Information om hur Brighter behandlar dina personuppgifter

1. OM DENNA INTEGRITETSPOLICY

Denna policy beskriver hur Brighter AB (publ) (”Brighter”) behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter som användare. Policyn riktar sig till alla som besöker Brighters hemsida eller kommunicerar med oss. Kommunikation kan vara e-post meddelanden eller formulär som finns på Brighters hemsida eller på andra hemsidor kopplade till Brighter. Brighter kan behandla dina personuppgifter från företag som har personuppgiftsbiträdesavtal med Brighter. Detta gäller även personuppgifter som du gett till våra leverantörer, affärspartners, kunder eller tredjepartsföretag. Du godkänner att dina personuppgifter behandlas genom att använda webbplatsen i enlighet med denna integritetspolicy.

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, jobbtitel och platsdata. Även bild- och ljuduppgifter om en fysisk person räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Personuppgifter kan omfatta känsliga kategorier som genetik, biometriska data eller hälsodata.

3. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Brighter AB (publ), reg. no 556736-8591, Borgarfjordsgatan 18, SE 16440 Kista, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Brighters personuppgifter. Detta inbegriper ett ansvar för hur dina personuppgifter samlas in, används och behandlas.

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR DET BEHANDLAS

4.1 När du besöker webbplatsen

Följande personuppgifter behandlas

Brighter behandlar tekniska specifikationer om din mobila enhet när du besöker webbplatsen. Informationen omfattar till exempel ditt operativsystem och IP-adress. Kakor används för att lagra eller hämta information i din webbläsare. Informationen i kakor behandlar information om dig, dina preferenser och din enhet. Detta kan vara ett enstaka besök eller för upprepade besök. Läs gärna sektionen om hur Brighter använder kakor i Terms and conditions på hemsidan.

Syfte

Brighter behandlar dina personuppgifter för att säkerställa en förväntad teknisk funktionalitet, etablera statistik, utvärdera webbplatsen, förstå användarens behov och slutligen för att förbättra webbplatsen.

Rättslig grund

Brighter baserar behandlingen av personuppgifter på ett berättigat intresse enligt ovanstående beskrivning. Behandlingen är nödvändig eftersom det är ett berättigat intresse att förse besökarna med en säker och användarvänlig webbplats med relevant innehåll.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Datalagringen är begränsad och lagringsperioden beror på syftet med den specifika behandlingen. Lagringstiden justeras efter intresseavvägning av premisser för syftet.

4.2 När du kommunicerar med oss för frågor gällande support, medicinska frågor, delägare, investerarrelationer eller jobbansökningar via e-post eller formulär.

Följande personuppgifter behandlas

Brighter behandlar ditt namn, e-post och information gällande din fråga, återkoppling eller syfte. Jobbansökningar behandlar ditt namn, e-post, personliga brev, CV och betyg.

Syfte

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna svara på din fråga eller hantera din återkoppling, syfte eller ansökan.

Rättslig grund

Brighter baserar behandlingen av personuppgifter efter ett berättigat intresse enligt ovanstående beskrivning. Behandlingen är nödvändig eftersom det är ett berättigat intresse att kunna svara på din fråga, eller hantera din återkoppling, syfte eller ansökan.

Hur länge sparas dina personuppgifter

Datalagringen är begränsad och lagringsperioden beror på syftet med den specifika behandlingen. Lagringstiden justeras efter intresseavvägning av premisser för syftet.

4.3 När du fyller i e-formulär på vår hemsida för att se om Actiste passar dina behov. E-formulär kan även finnas på andra webbplatser.

Följande personuppgifter behandlas

Vi behandlar status gällande din diabetes och den typ av insulin du använder när du fyller i frågorna i Actiste testformulär, för att se om Actiste passar dina behov. Information som ditt namn, adress, telefonnummer, e-post, ålder och eventuellt ditt användarnamn på sociala medier är inkluderat i detta.

Syfte

Vi behandlar dina personuppgifter för att se om Actiste passar dina behov. Dessutom behöver vi informationen för att kunna kontakta dig gällande Actiste.

Rättslig grund

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter som är kopplade till din identitet och kontaktinformation efter ett berättigat intresse enligt beskrivningen ovan. Behandlingen är nödvändig för oss och för ditt egna berättigade intresse. Det är avgörande för att kunna hjälpa dig att förstå hur Actiste passar för dig. Det är även nödvändigt för att kunna kontakta dig gällande ditt intresse för Actiste.

Vi baserar behandlingen av känsliga personuppgifter som din diabetesstatus och den typ av insulin du använder enligt ett rättsligt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter enligt omfattningen av samtycket.

Detta kommer inte att påverka den lagenliga behandlingen av dina personuppgifter innan du har återkallat ditt samtycke. Vi kan inte garantera att tjänsten eller produkten kommer att fungera om du återkallar ditt samtycke.

Hur länge sparas dina personuppgifter

Datalagringen är begränsad och lagringsperioden beror på syftet med den specifika behandlingen. Lagringstiden justeras efter intresseavvägning av premisser för syftet.

4.4 Hur Brighter behandlar personuppgifter från arbeten eller uppgifter från kunder, leverantörer, personuppgiftsbiträden och affärspartners.

Följande personuppgifter behandlas

Vi behandlar ditt namn, fasta telefonnummer, mobilnummer, e-post, adress, jobbtitel, din roll, avtal och beskrivning av dina arbetsuppgifter. Detta kan behandlas i e-post eller lagras internt på Brighter.

Syfte

Vi behandlar uppgifterna främst för att möjliggöra att relevanta roller inom Brighter har åtkomst till informationen. Behandlingen av personuppgifterna behövs för att fullfölja åtaganden i avtalen som Brighter har med företag eller kunder. Behandlingen kan gälla hantering av avtal, hantering av kunder, förhandlingar, samarbeten, leverantörer, personuppgiftsbiträden och möta förväntningar från affärspartners. Detta kan även användas i marknadsföringssyften för Brighter.

Rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter efter ett berättigat intresse enligt ovanstående beskrivning. Behandlingen är nödvändig efter berättigade intresse eftersom Brighter måste fullfölja sina åtaganden för avtal, avtalshantering, förhandlingar, samarbeten och möta förväntningarna från affärspartners. Detta kan även användas i marknadsföringssyften för Brighter.

Hur länge sparas dina personuppgifter

Datalagringen är begränsad och lagringsperioden beror på syftet med den specifika behandlingen. Lagringstiden justeras efter intresseavvägning av premisser för syftet.

4.5 När du prenumererar på nyhetsbrev

Följande personuppgifter behandlas

Vi behandlar ditt namn och din e-postadress.

Syfte

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka information till dig.

Rättslig grund

Det berättigande intresset grundar sig på syftet och det rättsliga samtycket för den som prenumererar på nyhetsbrevet. Du kan återkalla ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter enligt omfattningen av samtycket.

Detta kommer inte att påverka den lagenliga behandlingen av dina personuppgifter innan du har återkallat ditt samtycke. Vi kan inte garantera att tjänsten eller produkten kommer att fungera om du återkallar ditt samtycke.

Hur länge sparas dina personuppgifter

Datalagringen är begränsad och lagringsperioden beror på syftet med den specifika behandlingen. Lagringstiden justeras efter intresseavvägning av premisser för syftet.

4.6 Att fullfölja en rättslig förpliktelse eller utöva, etablera eller försvara våra rättigheter

Det kan finnas situationer där Brighter behöver fullfölja rättsliga förpliktelser för behandling av personuppgifter. Detta kan vara förfrågningar av myndigheter eller bevarandet av konton. Den rättsliga grund för att behandla personuppgifter enligt ovanstående fall är nödvändigt för en rättslig förpliktelse. I dessa fall kommer vi att bevara data enligt etablerade skyldigheter.

Vi kan även behandla dina personuppgifter för att utöva, etablera eller försvara våra lagliga rättigheter. Den legala grunden i detta fall är Brighters berättigande intresse att utöva, etablera eller försvara våra lagliga rättigheter. I dessa fall är kommer vi bevara data för att fullfölja syftet för behandlingen.

5. FRÅN VILKA KÄLLOR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter som du ger till oss och personuppgifter som samlas in automatiskt i bakgrunden. Detta gäller besökare på vår webbplats. Data samlas in från besökarens mobila enhet. Data kan samlas in från kunder, leverantörer, andra affärspartners, offentliga register, webbplatser och media.

6. PARTER SOM VI KAN DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kan delas med dotterbolag eller leverantörer till Brighter (the ”Brighter Group”), revisorer, rådgivare, juridiska representanter, likvärdiga byråer och personuppgiftsbiträden. Det kan till exempel vara leverantörer av IT-system, systemdrift, support, IT-infrastruktur och andra mottagare som krävs enligt lag eller författningar eller myndighets beslut.

7. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND

Vi kan överföra dina personuppgifter till ett tredje land, vilket är ett land utanför EU/EEA. Detta kan äga rum om lagring av personuppgifter i servrar i ett tredje land eller om vi behåller IT-leverantörer för att kunna erbjuda support och drift av IT-system från ett tredje land. Vi kommer att teckna avtal och ta nödvändiga åtgärder i enlighet med tillämpbara juridiska krav för att skydda dina personuppgifter i händelse av överföring till ett tredje land.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få information om hur Brighter behandlar dina personuppgifter, om du skickar en förfrågan. Du har också rätt att skicka en förfrågan till Brighter för att rätta felaktiga personuppgifter. Du har även rätt att ta bort dina personuppgifter i vissa fall och begränsa behandlingen. Du är berättigad under vissa omständigheter att motsätta dig till behandling av personuppgifter. I vissa fall har du rätt att få ett registerutdrag av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Detta gäller enbart om du har försett oss med dina personuppgifter eller personuppgifter som samlats in via ditt samtycke eller via ett kontrakt.

9. BRIGHTERS DATASKYDDSOMBUD

Brighter har tillsatt ett dataskyddsombud som ska försäkra att Brighter efterlever GDPR på ett övergripande plan. Du är välkommen att ställa frågor gällande denna integritetspolicy eller vår sektretesspraxis. Du kan kontakta Brighters dataskyddsombud enligt nedanstående uppgifter. Markera ämnesraden med Dataskyddsombud när du kontaktar oss.

E-post: info@brighter.se

Postadress: Brighter AB (publ), Borgarfjordsgatan 18, SE-164 40 Kista, Sverige

Telefonnummer: +46 (0)8-550 088 20

10. KLAGOMÅL

Vi rekommenderar att du i första hand kontaktar Brighters dataskyddsombud om du tror att behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot GDPR. Se kontaktuppgifter i sektion 9. Du har även möjligheten att kontakta datainspektionen om du misstänker att Brighter har brutit mot GDPR gällande behandling av dina personuppgifter.

Meny